Kalite Politikalarımız

Kurumsal değer ve ilkeleri ile eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetlerde ön plana çıkan, işbirliğine açık, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, güvenilir ve tercih edilen bir üniversite olmayı hedefleyen Artvin Çoruh Üniversitesi;

 • Vizyon, misyon ve temel değerleri ile uyumlu bir kalite yönetim sistemini benimsemeyi, uygulamayı ve kurumsal düzeyde yaygınlaştırmayı,
 •  Temel değerlerinin benimsenmesini sağlayan bir yönetim anlayışını etkin kılmayı ve içselleştirmeyi,
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerini nitelikli bir biçimde yürütmeyi ve topluma katkı sağlayacak araştırmacı, girişimci, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler yetiştirmeyi,
 • Yenilikçi, girişimci ve işbirliğine dayalı nitelikli bilimsel çalışmaları desteklemeyi ve toplumun refah düzeyini artıran çıktılar üretmeyi,
 • İç ve dış paydaşlarının memnuniyetini ve aidiyet duygusunu üst düzeyde tutmak için yönetim, eğitim-öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerini düzenli olarak gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi,
 • Kurumsal ilkeler ışığında güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir eğitim ve çalışma ortamı sağlamayı,
 • Kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmayı,

“Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi eğitim-öğretim politikası temelini; insanı merkeze alarak, toplumla etkileşim içinde, hayat boyu ve yeni tip öğrenmeyi destekleyen; gelişen çağa uyumlu eğitim vermeyi, araştırma yapmayı, hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev bilip; evrensel standartlarda bilgi, sanat, teknoloji ve hizmet üreterek, bölgesel/ ulusal ve uluslararası ihtiyaçları ivedilikle karşılayan eğitim anlayışı oluşturmaktadır.

Üniversitemiz bu anlayış  doğrultusunda sürekli iyileştirme döngüsü çerçevesinde;

 • Öğrenci merkezli anlayışı ve çağın gereksinimlerini de dikkate alarak, eğitim programını güncelleyen, eğitimi paydaş katkıları ile Planlana-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde geliştirmeye hedefleyen,
 • Program ve ders içeriklerini paydaş görüşlerini dikkate alarak hazırlayan, nesnel, şeffaf ve etkin bir değerlendirme sistemi oluşturup program yeterlilikleri ile ders öğrenme çıktıları arasında bütünlüğü sağlayan,
 • Staj ve uygulama imkânlarını artırmak için kamu, özel sektör işbirliğini geliştirerek öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini destekleyen,
 • Öğretim elemanlarının kendilerini geliştirme olanaklarını arttırıcı önlemler alan ve onların yenilikçi ve girişimci uygulamalarını destekleyen,
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ve öğrenme olanaklarını tüm öğrenciler için yeterli ve erişilebilir hale kılan, etkin ve etkili bir eğitim-öğretim sağlayan, bütünleyici eğitim felsefesini benimsemiş bir eğitim politikası benimser.

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde 

 • Bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu,
 • Ekonomik değer üreten ve toplumsal katkıya dönüştüren
 • Yenilikçi araştırma-geliştirme faaliyetlerin yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda

 • “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” programı kapsamında “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”  ilgili kozmetik ve ilaç sektöründe katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek ve çoğalmalarını sağlamak gibi konularında çalışmalar ile tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çok disiplinli çalışmalara öncelik verilmesi  
 • Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kazanılan başarının katkısı ile öğrenci odaklı eğitim-öğretim anlayışı doğrultusunda,  lisansüstü programlar ile geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için her türlü desteği ve olanakların sunulması
 • Üniversite’nin araştırma-geliştirme alt yapısını ve araştırmacı insan kaynağını sürekli olarak geliştirerek bölgenin, ülkenin ve dünyanın ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısını katkı sağlanması
 • Bölge, ülke ve uluslararası ihtiyaçları bilimsel araştırma faaliyetlerinde dikkate alan, yenilikçi yaklaşımlar ile bilimin sürekli olarak gelişimine katkı sağlanması Araştırma ve Geliştirme Kalite Politikası olarak belirlenmiştir.

Artvin Çoruh Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yapıldığı birimlerinde aynı zamanda toplumsal katkı faaliyetlerinin geliştirilmesini odağına almıştır. Yürütülen teorik ve uygulamalı derslerde, toplumsal ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan AÇÜ’de, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeylerde toplumsal katkıyı temel alan çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda AÇÜ;

 • Günümüz ve gelecekte karşımıza çıkabilecek toplumsal ihtiyaç ve beklentileri izleyerek, tüm faaliyetlerinde topluma somut katkılar sunabilmeyi,
 • Nitelikli insan gücü yetiştirirken aynı zamanda topluma faydalı bireyler de yetiştirmeyi,
 • Toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı,
 • Öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamayı,
 • Sürekli eğitim anlayışından hareketle toplumun gelişimine katkı sağlamayı,
 • Toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmayı  Toplumsal Katkı Politikası olarak benimsemektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ); eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma, yönetim ve idari hizmetler yoluyla ulusal ve uluslararası alanda değer yaratma sürecinde kalite odaklı yönetim sisteminin varlığını ve sürdürülebilirliğini hedeflemektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi'nin tüm yönetim birimleri;

 • Kurumun tüm paydaşları ile etkileşiminde etkinliği sağlayacak kurumun kalite politikasına uygun araçlar geliştiren ve bu etkileşimlerin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik aksiyonlar alan, 
 • Finansal öncelikleri arasında eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve giderlerinin karşılanması olup, yönetim sistemi açısından şeffaf bir yaklaşım sergilediği için hesap verilebilirlik konusunda iç ve dış paydaşlarına her zaman açık olan,
 • Eğitim-öğretimi araştırma geliştirme ve toplumsal katkı ve yönetim faaliyetlerinin iç ve dış paydaşlarının ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda, belirlenen yasal çerçeveler içerisinde, insan ve alt yapı kaynaklarının en etkin şekilde kullanılarak yürütülmesi amacıyla tasarlayan ve sürekliliğini amaç edinen,
 • Kaynakların; ekonomik, etkin ve verimli kullanımını artırmak için süreç ve risk yönetimi uygulamasını sistematik bir şekilde tüm faaliyetlere yansıtılmasını hedefleyen, 
 • Yönetsel etkinliğin sağlanmasında başta kurumun insan kaynağı olmak üzere ilgili kaynakların etkin yönetiminin sağlanmasına yönelik kalite sistemleri oluşturan ve sürdürülebilirliğini sağlayan,
 • Sahip olduğu güçlü veri tabanı sayesinde ise yönetim performansını sürekli geliştirmesine katkı sağlayacak verilere her an ulaşabilen,
 • Kuruma ait süreçlerin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla bilgi yönetim sistemlerine ilişkin faaliyetlerin güvence altına alınmasını sağlayacak aksiyonlar geliştirebilen,
 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve yönetim sistemi alanlarında öncü ve lider konuma ulaşmak yolunda gerekli yönetsel ve teknolojik altyapının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlayan bir Yönetim Sistemi Politikası'nı benimsemiştir

Artvin Çoruh Üniversitesi, ülkemizin ve Avrupa Coğrafyasının Kafkaslara açılan kapısı olma bilinciyle öncelikle bölgesinde güçlü uluslararası ilişkiler kurmuş bir yükseköğretim kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Üniversitemiz, iç ve dış paydaşlarınca gerçekleştirilecek çalışmalarda ve uluslararasılaşma alanında belirlenecek stratejilerde yalnızca akademik değil, kültürel ve sosyal boyutta da yetkin olma ve ülkemizin Dış işleri politikalarına hizmet etme yönelimine sahiptir. Bu doğrultuda Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası; Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ve Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde;

 • Uluslararası iş birliklerini geliştirmek,
 • Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü arttırmak
 • Uluslararası öğrenci sayısının artırılması
 • Öğrencilerin yabancı dil eğitiminde yüksek kaliteyi yakalamış sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak,
 • Öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası alanda gerçekleştirecekleri akademik çalışmaları desteklemek,
 • Üniversitemiz çalışmaları için tanımlanan amaç ve hedeflerde uluslararası yeterlilik şartlarını gözetmek şeklindedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi olarak, Eğitim-öğretim faaliyeteleri ve idari faaliyetlere ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar. 

 • Enetji Yönetim Sistemimiz, kapsamı dahilindeki faaliyetlerimizin ISO 50001:2018 Standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.
 • ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı, 
 • Yasal gereklilikleri, sözleşmelerle belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,
 • Satın alma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle uyumluluğunu sağlamayı,
 • Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,
 • Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı, 
 • Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı taahhüt ederiz.