DŞ-Dış Kaynaklı Doküman

BİD-DŞ-001-İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

KDD-DŞ-001 2547 Yükseköğretim Kanunu

KDD-DŞ-002 EKUAL Kullanım Hakları Sözleşmesi

KDD-DŞ-003 Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

KDD-DŞ-004 4734 Kamu İhale Kanunu

KLK-DŞ-001-Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

PR1295~1.PDF

PRD-DŞ-001 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

PRD-DŞ-002 Yüksek Öğretim Kanunu (2547)

PRD-DŞ-003 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2808)

PRD-DŞ-004 Yükseköğretim Perosnel Kanunu (2914)

PRD-DŞ-005 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (3628)

PRD-DŞ-006 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

PRD-DŞ-007 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu (7315)

PRD-DŞ-008 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

PRD-DŞ-009 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

PRD-DŞ-010 Öğr_ El_ Kdr_ Yapılacak At_ Uyg_ Mrk_ Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Yön_

PRD-DŞ-011 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

PRD-DŞ-012 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle YÖK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

PRD-DŞ-013 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar

PRD-DŞ-014 Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

PRD-DŞ-015 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

PRD-DŞ-016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

PRD-DŞ-017 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

PRD-DŞ-019 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğr_ El_ Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yön_

PRD-DŞ-020 Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usûl Ve Esaslar

PRD-DŞ-021 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

PRDBBB~1.PDF

SGD-DŞ-001 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

SGD-DŞ-002 6245 Sayılı Harcırah Kanunu

SGD-DŞ-003 Gelir Vergisi Kanunu

SGD-DŞ-004 Damga Vergisi Kanunu

SGD-DŞ-005 Kamu İhale Kanunu

SGD-DŞ-006 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

SGD-DŞ-007 Kamu Mali Yön_ ve Kont_ Kanunu ile Bazı Kn ve Kanun Hük_ Kararnamelerde Değ_ Yap_ Hk Kanun

SGD-DŞ-008 Amme Alacaklarının Tahsil Usülü Hakkında Kanun

SGD-DŞ-009 İcra ve İflas Kanunu

SGD-DŞ-010 Katma Değer Vergisi Kanunu

SGD-DŞ-011 Kefalet Kanunu

SGD-DŞ-012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

SGD-DŞ-013 TC Emekli Sandığı Kanunu

SGD-DŞ-014 Türk Borçlar Kanunu

SGD-DŞ-015 Vergi Usül Kanunu

SGD-DŞ-016 Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hk Yönetmelik

SGD-DŞ-017 Kamur İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik

SGD-DŞ-018 Taşınır Mal Yönetmeliği

SGD-DŞ-019 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

SGD-DŞ-020 Ön Ödeme ve Esasları Hakkında Yönetmelik

SGD-DŞ-021 Doğum Yardımı Yönetmeliği

SGD-DŞ-022 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

UBY-DŞ-001-Doçentlik Değerlendirmesi İle Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine.PDF

UBY-DŞ-002- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

UBY-DŞ-004- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği

UBY-DŞ-005-2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

UBY-DŞ-006-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

UBY-DŞ-007-Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

YTD-DŞ-001 Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi

YTD-DŞ-002 Hizmet İşleri Kabul Tutanağı

YTD-DŞ-003 Tek Kaynaktan Temin Formu

YTD-DŞ-004 Yapım İşleri Geçici Kabul Teklif Belgesi

YTD-DŞ-005 Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı

YTD-DŞ-006 Yapım İşleri Kesin Kabul Teklif Belgesi

YTD-DŞ-007 Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağı